تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ارزشیابی داروسازی و دندانپزشکی

تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ارزشیابی داروسازی و دندانپزشکی 3

مهلت ثبت نام و ویرایش فرم ثبت نام آزمون های " سیزدهمین دوره ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور "، " نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور " و " هفتمین دوره آزمون ارتقا دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی" تمدید شد.

آن دسته از متقاضیانی که در بازه زمانی قبل موفق به ثبت نام نشده اند، از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1399/04/11 تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1399/04/14 می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام نمایند. گفتنی است این آخرین مهلت ثبت نام یا ویرایش فرم ثبت نام بوده و به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. 

این آزمون ها در روز پنجشنبه 1399/05/09 برگزار خواهند شد.

منبع: mehrnews