لنتولو (lentulo) یا لنچولو یک میله‌ باریک و مارپیچی است که در درمان ریشه دندان هنگام پرکردن کانال استفاده میشود. لنتولو وسیله ای است مارپیچی، که بر روی آنگل قرار میگیرد برای قرار دادن سیلر یا سمان اندو در کانال، برای سیل نهایی قبل از گذاشتن گوتا پرکا. لنتولو بیشتر برای پر کردن کانالهای گشاد بکار می‌رود و اگر بصورت ساعتگرد بچرخد سیلر را به جلو و انتهای کانال ارسال میکند.

لنتولو دندانپزشکی